Toimitalot

DaisyLadies ry:llä on kaksi toimitaloa: Muistola (Linnnankatu 41, 20100 Turku) ja DaisyKoti (Sairashuoneenkatu 1, 20100 Turku).

Muistojen Kodin eli Muistolan toiminta keskittyy työikäisten maahanmuuttajataustaisten naisten aktivointiin, työelämätaitojen kasvattamiseen, kurssitoimintaan ja uraohjaukseen. Muistolan ohjaajat antavat neuvontaa ja yksilöohjausta mm. erilaisissa työllistymiseen, kela-asioihin, hakemuksiin ja lomakkeisiin liittyen.

DaisyKodissa järjestetään taas hyvinvointia tukevaa ja syrjäytymisestä ehkäisevää monikulttuurista ryhmätoimintaa (ompelu, käsityöt, ruuanlaitto, liikunta, hyvinvointiluennot, keskustelupiirit jne.) kaikille kiinnostuneille. DaisyKodissa toimii myös opetuskahvila CafeDaisy, opetusompelimo ja Taikapuoti. DaisyKodissa järjestetään myös erilaisia info- ja keskustelutilaisuuksia sekä luentoja ja seminaareja.

DaisyLadies ry:n toiminnan kohderyhmä kattaa kokonaisvaltaisesti nuoret, työikäiset ja iäkkäät. Kummassakin toimitalossamme voi suorittaa työkokeiluja ja opintoihin kuuluvia harjoittelujaksoja sekä osallistua kuntouttavaan työtoimintaan.

DaisyLadies ry:n toiminnan tavoitteita:
  • naisten kotoutuminen edistyy ja syrjäytyminen vähenee: vahvempi Suomen kieli ja itsenäisempi arki
  • naisten työelämään ja koulutukseen liittyvät tiedot ja taidot lisääntyvät: polku opiskelemaan ja työelämään
  • naisten työllistyminen ja kouluttautuminen lisääntyy
  • naisten fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi lisääntyy
  • naisten sosiaaliset verkostot laajenevat ja yksinäisyyden tunne vähenee
  • eri kulttuuritaustaisten välinen vuorovaikutus lisääntyy
  • naisten tietoisuus väkivallan muodoista ja Suomen lainsäädännöstä lisääntyy ja avun hakemisen kynnys madaltuu
DaisyLadies ry:n toiminnan kohderyhmät:

1. Syrjäytymisvaarassa olevat työikäiset maahanmuuttajanaiset, jotka voivat olla esim. lähes kieli-, luku- ja kirjoitustaidottomia eikä heillä välttämättä ole ollenkaan koulutus- tai työtaustaa. Tähän ryhmään kuuluvat iäkkäät mutta vielä työikäiset naiset, joiden on vaikea työllistyä Suomessa.

2. Selkeästi työhön tai koulutukseen tähtäävät maahanmuuttajanaiset. Heillä on selkeä tavoite tai tulevaisuudensuunnitelma Suomessa. Naisella voi olla kotimaassaan hankittu ammattitaito, mutta työllistyminen täällä on vaikeaa. On tärkeää, että tähän ryhmään otettavat henkilöt saavat heille hyvin kohdennettua, henkilökohtaista opastusta ja apua. Tämän ryhmän odotetaan olevan motivoitunut ja siihen kuuluvilta odotetaan jo tiettyjä perustaitoja.

3. Kotona asuvat maahanmuuttajataustaiset iäkkäät (yli 60 vuotiaat), joiden elämäntilanteen katsotaan olevan sellainen, että he tarvitsevat tukea kotona asumisen mahdollistamiseksi ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Toimintaan pyritään tavoittamaan mukaan erityisesti yksinäiset ja syrjäytymisvaarassa olevat sekä omaishoidon piirissä olevat maahanmuuttajataustaiset ikäihmiset, jotka tarvitsevat apua arjessaan. Maahanmuuttajataustaiset iäkkäät jäävät herkästi yhteiskunnan palvelujen ulkopuolelle, koska heillä ei välttämättä ole riittävää kielitaitoa ja heikosti kontakteja Suomessa. Heiltä usein puuttuu ymmärrys Suomen yhteiskunnasta ja vanhustenpalveluista, koska heillä ei välttämättä ole ollenkaan koulutus- tai työtaustaa.

4. Syntysuomalaiset iäkkäät ja työikäiset, jotka haluavat tulla mukaan monikulttuuriseen päivätoimintaan asiakkaina tai vapaaehtoisten ohjaajien roolissa. Yhteisessä päivätoiminnassa iäkkäät voivat jakaa elämänkokemuksiaan ja muistojaan näin kulttuurirajoja hälventäen. Syrjäytymisvaarassa olevat voivat saada elämäänsä mielekkyyttä ja itsetunnon kohotusta päästessään opettamaan maahanmuuttajanaisille esim. käsitöitä ja ruoanlaittoa tai ihan vain keskustelemaan naisten kanssa.

5. Alle 29-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset ja syntysuomalaiset nuoret, jotka ovat kiinnostuneita tulemaan mukaan monikulttuuriseen kerhotoimintaan. Erityisesti pyritään tavoittamaan syrjäytymisvaarassa olevat ja yksinäiset nuoret.

Yhdistyksen toiminta on avointa kaikille naisille, joten mukaan voi tulla myös ilman työkokeilu tai harjoittelumahdollisuutta. Kohderyhmien lisäksi siis kaikki toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan toimintaan.

Tulee monta ihmistä ja eri kulttuuri ja kaikki sama perhe.

Nainen

Haluan olla ystävien kanssa. Ja nyt on ystävä täällä. Eli on tosi tosi hyvä paikka.

Nainen