Naisiin kohdistuva väkivalta / Violence against women

Naisiin kohdistuva väkivalta on vielä nyt 2010-luvullakin ajankohtainen ja globaali ongelma. Näennäisesti kehittyneestä ja sivistyneestä yhteiskunnasta huolimatta liian monet naiset ja lapset elävät väkivallan tai sen uhan keskellä.

DaisyLadies ry on aktiivisesti hoitanut naisten oikeuksia ja olemme työn ohessa huomanneet että eri maissa väkivalta tulkitaan hyvin eri tavalla. Tästä johtuen päätimmekin tarttua asiaan ja ottaa tavoitteeksemme selkeyttää suomeen muuttaneille naisille väkivallan muotoja ja sen tulkintaa. Toiminnassamme on mukana eri-ikäisiä naisia monista eri maista ja koemme hyvin tärkeäksi tuoda heille esiin mitä väkivalta on ja kenen puoleen pitää kääntyä sitä kohdatessa.

Aiheeseen liittyen järjestimme Naisiin kohdistuva väkivalta ja ennaltaehkäisevä työ -seminaarin 23.11.2017 Turussa yhteistyössä Monika-Naiset Liitto ry:n, NYTKIS ry:n ja oikeusministeriön/ ETNOn kanssa. Yhteistyökumppaneina oli myös Turun ensi- ja turvakoti ry, Globaalinuoret ry ja ELY-keskus.

Seminaarin aiheena oli naisten kokema väkivalta Suomessa ja keinot sen ennaltaehkäisyyn. Erityisesti keskustelimme Suomeen muuttaneiden kokemasta väkivallasta ja suunnittelimme konkreettisia keinoja naisten auttamiseksi. Seminaariohjelma koostui asiantuntijapuheenvuoroista sekä paneelikeskustelusta. Paneelikeskustelussa pohdittiin mm. millaisille väkivaltaa kokeneiden palveluille on tarvetta ja mitä erityisasioita pitäisi ottaa huomioon Suomeenmuuttajanaisille suunnattujen palvelujen kehittämisessä. DaisyLadies ry keräsi myös tositapahtumiin perustuvia kertomuksia väkivaltaan liittyen ja näitä kertomuksia käsiteltiin myös osana seminaarin ohjelmaa.

Seminaari on ensimmäinen ottamamme askel tämän tärkeän asian ajamisessa eteenpäin. Suurempana tavoitteena on väkivaltaa kokeneille, erityisesti Suomeen muuttaneille naisille kohdistettujen matalankynnyksen palvelujen kehittäminen sekä tämän ajankohtaisen aiheen laajamittaisempi esilletuonti ja valistaminen julkisuudessa erilaisissa medioissa, erityisesti televisiossa.

Seminaarista laaditun videokoosteen voit katsoa täällä.

Vuonna 2018 DaisyLadies ry järjestää yhteistyössä Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n, Varsinais-Suomen Keskustanaisten, Naisten Pankin, ELY-keskuksen/Kotona Suomessa -hankkeen, Turun kaupungin, Turun kaupunginkirjaston ja Oripään koulun kanssa marraskuussa viikolla 47 erilaisia väkivallan vastaisia tempauksia Turussa. Viikon erityisenä teemana ovat perheväkivalta ja lasten oikeudet. Viikon kohokohtana on Turvallinen yhteiskunta -seminaari Turun kaupungintalolla.

Viikon ohjelma:

19.11. Väkivallan vastaisen viikon avaustilaisuus Turun pääkirjaston Studiossa klo 11–13.30. Kaikille avoimessa tilaisuudessa esitellään Väkivallan vastaisen viikon ohjelmaa ja kuullaan asiantuntijapuheenvuoro. Lopuksi yleisökysymyksiä ja keskustelua aiheesta.

20.11. Lasten oikeuksien päivä Muistolassa (Linnankatu 41) klo 9.30-10.30. Lapsiryhmä Oripään koulusta vierailee DaisyLadies ry:n toimitalossa Muistolassa kertomassa omia ajatuksiaan lasten oikeuksista. Luvassa myös pieniä esityksiä.

23.11. Turvallinen yhteiskunta -seminaari Turun kaupungintalolla (Aurakatu 2) klo 8.30–15.30. Seminaarissa käsitellään erityisesti perheväkivaltaa sekä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Seminaari on valtakunnallinen ja puhujiksi on kutsuttu alan asiantuntijoita ja asian parissa työskenteleviä. Lisätietoja täällä. Ilmoittautumiset viimeistään 15.11.2018 mennessä: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYeWpYcCRfPZkn4bcY7C4Y01Xhf-O6_v5RBivO21dyn-VHOw/viewform?usp=sf_link

25.11. YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä. Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n Valoa, ei väkivaltaa -tapahtuma Turussa. V-S Nytkis jakaa heijastimia Turun kävelykadulla Onnen hevosen kohdalla klo 16-17.

Violence against women is still a topical and global problem in the 2010s. Despite the seemingly advanced and civilized society, too many women and children live in the midst of violence or its threat.

DaisyLadies ry has been actively managing women’s rights and, alongside our work, have noticed that violence is interpreted in a very different way in different countries. As a result, we decided to tackle this issue and aim to clarify the forms and interpretation of violence against women who have migrated to Finland. Our activities involve women of different ages from many different countries and we find it very important to bring to them what violence is and who to turn to when it comes.

In connection with this topic, we organized a seminar on violence against women and preventive work on 23 November 2017 in Turku in cooperation with Monika-Naiset Liitto ry, NYTKIS ry and the Ministry of Justice / ETNO. Partners were also Turku Primary and Security Home Association, Globaalinuoret ry and ELY Center.

The topic of the seminar was the violence experienced by women in Finland and the means to prevent it. In particular, we discussed the violence experienced by those who moved to Finland and planned concrete ways to help women. The seminar program consisted of expert speeches and panel discussions. In the panel discussion, for example, the what kind of services are needed for those who have experienced violence and what specific issues should be taken into account in the development of services for migrant women in Finland. The DaisyLadies Association also collected reports based on real events about violence and these reports were also discussed as part of the seminar program.

The seminar is the first step we have taken to advance this important issue. The greater aim is to develop low-threshold services for women who have experienced violence, especially those who have migrated to Finland, and to publicize and raise awareness of this topical issue in various media, especially television.

You can watch the video collection of the seminar here.

In 2018, DaisyLadies Association will organize in cooperation with the Women’s Organizations in cooperation with NYTKIS Association, Southwest Finland Central Women, Women’s Bank, ELY Center / Home in Finland, City of Turku, City Library of Turku and Oripää School in November week 47 different anti-violence raids in Turku. The special theme of the week is domestic violence and children’s rights. The highlight of the week is the Safe Society seminar at Turku City Hall.

Yhteistyössä