DaisyKoti (Daisylä)

DaisyKodissa järjestetään maahanmuuttajataustaisten iäkkäiden hyvinvointia ja kotona asumista tukevaa kulttuurisensitiivistä ryhmätoimintaa ja palveluneuvontaa. Toimintakyvyn ylläpitäminen, aktivointi, osallisuus ja osallistuminen yhteiskunnassa ovat toiminnan kantava ajatus. Tärkeä osa toimintaa on myös maahanmuuttajataustaisten sekä kantasuomalaisten ikäihmisten tutustuttaminen toisiinsa yhteisten aktiviteettien kautta. DaisyKodissa toimii myös digitukipiste, joka tarjoaa senioreille erikielistä neuvontaa digilaitteiden käytössä.

DaisyKodin tiloissa järjestetään myös monipuolista ja monikulttuurista kerhotoimintaa nuorille. Tavoitteena on tuoda iäkkäät ja nuoret yhteen yhteisen matalankynnyksen toiminnan merkeissä, jolloin he voivat välittäää kokemuksia ja kulttuuria toisilleen.

Tila toimii myös NordicLadies-hankkeen ja Pohjoismaisista naisjärjestöistä koostuvan verkoston keskuksena ja sieltä käsin tullaan toteuttamaan koko Pohjoismaat kattavaa yhteistyötä naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisemikseksi. Tilassa järjestetään matalan kynnyksen neuvontaa ja tukipalveluita väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille sekä erilaisia info- ja keskustelutilaisuuksia sekä luentoja ja seminaareja aiheeseen liittyen.

DaisyKodissa toimii myös opetuskahvila CafeDaisy, opetusompelimo sekä maahanmuuttajanaisten valmistamia käsityötuotteita myyvä Taikapuoti.

DaisyKodin toiminnan kohderyhmät:
  • Väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneet maahanmuuttajataustaiset naiset, jotka tarvitsevat neuvontaa, tukea ja apua haastavasta elämäntilanteesta selviytymiseen.
  • Kotona asuvat maahanmuuttajataustaiset iäkkäät(yli 60 vuotiaat), joiden elämäntilanteen katsotaan olevan sellainen, että he tarvitsevat tukea kotona asumisen mahdollistamiseksi ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Toimintaan pyritään tavoittamaan mukaan erityisesti yksinäiset ja syrjäytymisvaarassa olevat sekä omaishoidon piirissä olevat maahanmuuttajataustaiset ikäihmiset, jotka tarvitsevat apua arjessaan. Maahanmuuttajataustaiset iäkkäät jäävät herkästi yhteiskunnan palvelujen ulkopuolelle, koska heillä ei välttämättä ole riittävää kielitaitoa ja heikosti kontakteja Suomessa. Heiltä usein puuttuu ymmärrys Suomen yhteiskunnasta ja vanhustenpalveluista, koska heillä ei välttämättä ole ollenkaan koulutus- tai työtaustaa.
  • Syntysuomalaiset iäkkäät, jotka haluavat tulla mukaan monikulttuuriseen päivätoimintaan asiakkaina tai vapaaehtoisten ohjaajien roolissa. Yhteisessä päivätoiminnassa iäkkäät voivat jakaa elämänkokemuksiaan ja muistojaan näin kulttuurirajoja hälventäen.
  • Alle 29-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset ja syntysuomalaiset nuoret, jotka ovat kiinnostuneita tulemaan mukaan monikulttuuriseen kerhotoimintaan. Erityisesti pyritään tavoittamaan syrjäytymisvaarassa olevat ja yksinäiset nuoret.
DaisyKodin toiminnan tavoitteita
  1. Väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden naisten auttaminen kulttuurisensitiivisen matalankynnyksen neuvonnan ja palveluohjauksen kautta
  2. Tiedon levittäminen väkivallan muodoista, tulkinnasta ja Suomen lainsäädännöstä: infotilaisuudet ja luennot
  3. Iäkkäiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukeminen aktivoivan ryhmätoiminnan ja palveluohjauksen kautta
  4. Iäkkäiden ja nuorten yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy
  5. Maahanmuuttajanuorten oman kulttuuri-identiteetin tukeminen Suomalaisessa yhteiskunnassa
  6. Maahanmuttajataustaisten ja syntysuomalaisten iäkkäiden ja nuorten kohtaamisen ja vuoropuhelun edistäminen

Tulee monta ihmistä ja eri kulttuuri ja kaikki sama perhe.

Nainen

Haluan olla ystävien kanssa. Ja nyt on ystävä täällä. Eli on tosi tosi hyvä paikka.

Nainen