Äänimaisema- ja podcast-projekti

Projektille saatiin avustus Taiteen edistämiskeskukselta vuodelle 2019 (kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan).

Projektin keskiössä oli äänimaisematyö eli ympäristön äänien äänittäminen ja tätä kautta syntyvä ympäristösuhde, kansalaisuustaidot, julkinen puhe, arkiympäristön dokumentointi ja kommentointi. Äänimaisemaäänittäminen ja podcastaaminen ovat keinoja tuoda esille paitsi henkilökohtaista kokemusmaailmaa myös yhteisöllisiä, paikallistasolle kiinnittyviä keskusteluja. On myös tärkeää, että kansalliset äänitearkistot monipuolistuvat
maahanmuuttajien aikalaisnäkökulmilla. Kohderyhmänä olivat pääosin DaisyLadiesin toimintapiirissä olevat maahanmuuttajataustaiset henkilöt.

Projektin tarkoituksena oli kannustaa osallistujia harjoittamaan oman äänen esilletuontia ja tuomaan näin esille omaa paikallistuntemustaan, kulttuuria ja arjen merkityksellisyyttä. Projektin aikana tuotiin kohderyhmälle tutuksi podcastaamista eli verkossa jaettavien pienimuotoisten ääniohjelmien tekemistä, joka on hyvä tapa tuoda esille omaa suhdetta asuinpaikkaan ja siitä syntyviä ajatuksia. Hanke koostui työpajoista ja koulutuksesta, sisällöntuottamisesta ja julkaisemisesta.

Työpajojen tarkoituksena oli tarjota tapoja oman toimijuuden tapojen löytämiselle ja kehittämiselle. Näitä taitoja harjoiteltiin kartoittamalla osallistujien kiinnostuksen kohteita ja niistä syntyviä laajempia tematiikkoja sekä käytännöllisillä kuuntelu- ja äänitysharjoituksilla. Työpajoissa osallistujia opastettiin oman äänitysvälineen ja siihen ladattavan äänenkäsittelysovelluksen tekniseen käyttöön. Osallistujia kannustettiin käyttämään omia puhelimiaan hankkeen aikana. Oman laitteen käyttö on hyväksi havaittu tapa varsinkin digitaidoiltaan vielä epävarmojen osallistujin keskuudessa. Niille, jotka eivät halunneet käyttää omaa puhelintaan, tarjottiin kevyt äänitallennin tähän käyttöön. Kouluksen jälkeen osallistujilla oli taidot tehdä ympäristöäänityksiä ja niihin liittyvät tarpeelliset dokumentoinnit.

Koulutuksen jälkeen osallistujille annettiin aikataulullinen raami toteuttaa äänityksiä muutaman kuukauden ajan (ympäristöäänityksiä ja niihin liittyvää kommentoivaa ja kuvailevaa puhetta, tekstiä tai kuvia). Äänitetyn materiaalin kanssa työskenneltiin yhdessä, tallenteita kuunneltiin ja editoitiin ohjelmamuotoon. Osallistujia ohjattiin ja autettiin puheosuuden ääneenlukemiseen suomeksi.

Projektin lopuksi järjestettiin avoin kuunteluilta, jossa kaikki äänitteet kuunneltiin ja tekijät kertoivat niiden teosta.

Valmiit äänittet julkaistiin DaisyLadies ry:n Podbean-sivustolla, voit kuunnella ne alla olevin linkkien kautta:

Ilhan Elmi: Päivä Muistolassa

Carmen Linares: Elämästä ja muistoista

Silvia Solano: Musiikki alkaa tunteesta ja tanssi saa sinut ilmaisemaan sen

Nawal Hashi: Somalialaisesta kulttuurista

Mohamed Yousif ja Sofia Farhan: Kauppahallissa

DaisyLadies ry toteutti projektin yhteistyössä dosentti Meri Kydön (Itä-Suomen yliopisto, kulttuurinen musiikintutkimus, kulttuurinen äänentutkimus), Anna Moriwakin ja Suomen Akustisen Ekologian Seuran kanssa.

Yhteistyössä